venerdì 7 maggio 2010

Stefanu... Chi era?

(Ricordi d'infanzia)
Chi era Stefano Cuppularu?
Oggi diremo un clochard;
per me era...un uomo libero

Stefanu Cuppularu

«Com'eranu puliti misi na carruzzeddra!
A nica, ca cuppuliddra, era troppu beddra!
'I cchiù grossi e 'ranni mi currivanu davanti,
ma i' vuliva beniri propriu a tutti quanti.

Chiddri nicareddri mi firrianu 'ntunnu 'ntunnu,
nuddru era cchiù cuntentu di mia, ni 'stu munnu.
Un tozzu 'i pani, 'u truvava 'n tutti i vaneddri,
m'abbastava pi sfamari a mia e i me cagnuleddri.

Chista era la me vita. Nun appi ma' pritinzioni.
A tutti purtavu rispettu e avia tanta 'ducazioni.
A mia però, mi piaciva stari cu i me cani:
eranu cchiù amurusi iddri, ca no 'i cristiani.»
(Pino Bullara)

Nessun commento: