giovedì 1 luglio 2010

Corbi e vurpi


“Chi siti beddru! Chi siti grazziusu!
Sintìri 'u vostru cantu fussi auriusu.”
Accussì 'u corbu, pezzu di sciccazzu,
aprì 'u beccu e si fici futtiri 'u tumazzu.

Chista è 'a storia d’un corbu criduluni,
ca si fici ‘mbugliari d’un spertu vurpuni.
'U munnu, ancora, pi nenti ha cangiatu:
cu nasci corbu pi fissa veni pigliatu.

Ora, però, li vurpi vannu a televisioni
e stannu a firriarisi tanti trasmissioni,
a tutti 'u cunsigliu giustu dicinu di dari,
ma vannu pi circari fissa pi ‘mbrugliari.

Ci sunnu cartomanti, maghi e viggenti,
pronti a risorbiri li problemi di li genti.
E 'i corbi currinu tutti a farisi spinnari,
accattannu lurdii ca ‘un sannu chi fari.

Quammu ti dicinu: "Beddru e grazziusu",
ascunta bonu 'stu cunsigliu prizziusu:
penza ‘e to difetti, penzaci cu carma:
“Quannu 'u diavulu t’alliscia... voli l’arma.”
                                        (Pino Bullara)
Corvi e volpi
Les corbeaux et les renards
Sito "La fontaine": Mes pastiches.