sabato 29 maggio 2010

' U vistitu


Senti, senti: "Ni l'amicu e nu parenti,
'un ci accattari e 'un ci vinniri nenti."
Chistu è 'u cunsigliu ca ti vogliu dari,
si i guai di Turiddru 'un vo' passari.

Turiddru, un vistitu novu s'avia a fari,
ca so figlia Mariuzza si vuliva maritari.
Va ni so cumpari Caliddru 'u custureri
ca avia 'a putia allatu o so scaccheri.

Data l'amicizia, macu 'u prezzu arristaru.
Passava 'u tempu... e mancu lu pruvaru.
Quannu ci 'u cunsignà, tuttu ci difittava:
'na spaddra ci scinniva, una ci acchianava.

-Iah nenti è! 'Sta spaddra, purtatila calata,
e l'antra la riiti tecchia, 'sta gammiglia tirata,
e l'antra tutta vascia, 'a bunaca aperta la tiniti
e di sicuru un gran baruni o fistinu pariti.

Turiddru, accussì cumminatu j' a sta festa.
'I genti, ammeci di taliari 'a zita e 'a so vesta,
taliavanu tutti propriu 'ddru poviru Turiddru,
ca accussì fattu, pariva scacciatu e curtuliddru.

- Poviru mischinu! Com'è malu cumminatu!
- Nun mu ricurdava ca era accussì sciancatu!
- Però, c'è 'na cosa ca è priva di difettu:
havi un vistitu ca ci sta propriu pirfettu !
                             (Pino Bullara)

Nessun commento: