martedì 11 maggio 2010

Diagnusi e terapia

Consiglio medico... ma non solo!

“Nun sempri a diagnusi giusta currispunni
‘a giusta terapia ca unu s’avissi a fari;
li cosi nun sunnu sempri chiari e tunni:
apri l'occhi pi sapiri comu t’ha cumpurtari.”


Un mischinazzu ‘un avia cchiu arrizzettu:
jornu e notti, tempu di travagliu o di festa,
assittatu, a la ddritta o curcatu nu so lettu,
si lamintava, sicutìvu, d'un gran focu di testa.


Firriava medici, spitala e prufissuruna:
nuddru ca ci sapiva diri di dunni ci viniva.
Un jornu finarmenti , truvà, “pi furtuna”,
un dutturi ca ‘a diagnusi giusta ci faciva.


«Li cosi to hannu un ristringimentu,
o ti teni chisti, cu tuttu ‘u focu di testa,
o metti l’arma ‘n paci, cu rassignamentu,
e di livalli, lestu lestu, antru nun resta.»


Misu a la stritta, ‘stu poviru mischinazzu
accunsintì di farisi ‘stu tipu di 'nterventu,
ca du focu di testa stava niscennu pazzu.
Fatta ca fu l’operazioni, appi giuvamentu.


Doppu tempu, trasì intra un panneri (1)
p’accattari un paru di mutanni, da so misura.
«‘Sti misuri chi dati su’ farsi e minzugneri,
ci dissi ‘u panneri a iddru cu vuci sicura.


Di ‘na vita, canusciu bonu ‘u me sirbimentu:
si pruvati a purtari ‘sta misura di mutanni,
di cosi chi tiniti vi veni un ristringimentu
ca vi fa veniri... un focu di testa ‘ranni.»
(Pino Bullara)
(1) Commerciante di abbigliamento
Versione italiana

Nessun commento: