mercoledì 7 ottobre 2009

Signa...


'A Signa e 'u Papanzicu(*)

“Signa malapatuta,
'ammi torti e immiruta.”


Cantava un papanzicu a 'na signa,
ca stava 'ncapu na catasta 'e ligna;
un ccippiteddru 'sta signa pariva,
misa ddra 'ncapu 'un si smuviva.

“Signa malapatuta,
'ammi torti e immiruta.”


Pi tutta la jurnata la 'nzunzuniava;
'a signa stava muta e nun shatava.
Po', c'un santu chi fa, lu 'ngaglia,
tinennulu forti cu 'na so tinaglia.

“Signa amurusa, lassami stari,
ca pi babbiu stava a cantari.”


“Ca eratu lagnusu, dissi, 'usannu tutti;
Si' ladiu e cu 'na panza quantu 'na vutti;
ora sacciu ca si vili e nun serbi a nenti:
spertu cu i debbuli e babbu cu i potenti.”

(Pino Bullara)

(*)Signa= Mantite religiosa; dicasi di persona magra.
Papanzicu= Grillo verde; dicasi di persona panciuta.


www.nelvento.eu/signa.htm

www.nelvento.eu/mantide.htm
(Versione italiana)